علی حسینی

با تشکر از تیم فوق العاده فرهنگ، چاه استخر ما گرفته بود و نزدیک ترین شرکت چاه بازکنی به محل ما بیش از 200 کیلومتر فاصله داشت! به توصیه یکی از دوستان اپلیکیشن فرهنگ را نصب کردم و درخواست خودم را ثبت کردم و در کمتر از یک ساعت نیرو خدماتی رسید و مشکلم حل شد!

    درخواست خدمات